ยกเลิกประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
# ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซืิ้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2) 2564 มหาวิทยาลัย 19/03/2564 ดูรายละเอียด
2 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2564 มหาวิทยาลัย 03/02/2564 ดูรายละเอียด
3 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม 2564 มหาวิทยาลัย 08/01/2564 ดูรายละเอียด
4 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 2564 มหาวิทยาลัย 21/12/2563 ดูรายละเอียด