แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
# ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 เผยแพร่แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื่ิ้้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) 2564 มหาวิทยาลัย 06/05/2564 ดูรายละเอียด
2 เผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564 2564 มหาวิทยาลัย 05/05/2564 ดูรายละเอียด
3 เผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 2564 มหาวิทยาลัย 02/04/2564 ดูรายละเอียด
4 เผยแพร่แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื่ิ้้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1) 2564 มหาวิทยาลัย 26/01/2564 ดูรายละเอียด