Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใชัสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2568
- วันที่ประกาศ 11/07/2567

2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 11/07/2567

3. เผยแพร่แผนการจัดซ้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 10/07/2567

4. เผยแพร่เเผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนสาธารณสุข(ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 09/07/2567

5. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงการจัดซื้อชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทดสอบกำลังดึงของเหล็กเสริมคอนกรีต ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 08/07/2567

6. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า คณะเกษตรศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 05/07/2567

7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครืองปรับอากาศ แบบตั้งหรือแขวน (ระบบ Inverter ขนาด 24000 บีทียู) จำนวน 55 ชุด พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 3)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 03/07/2567

8. ประกาศเผยแพร่ แผนจัดจ้างปรับปรุงสนามกีฬา สนามหลัง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 03/07/2567

9. เผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนสาธารณสุข
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 13/06/2567

10. เผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 11/06/2567

11. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทดสอบกำลังดึงของหล็กเสริมคอนกรีต
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 10/06/2567

12. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 07/06/2567

13. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพนักงานแม่บ้าน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 07/06/2567

14. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 04/06/2567

15. ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 30/05/2567

16. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 28/05/2567

17. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 28/05/2567

18. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 21/05/2567

19. จัดซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 21/05/2567

20. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter ขนาด 24000 บีทียู) จำนวน 55 ชุด พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 03/05/2567