Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อระบบเสียงห้องประชุมและห้องเรียน
- หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 31/05/2566

2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศและชั้นความสูง
- หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 31/05/2566

3. เผยแพร่แผนโครงการจ้างปรับปรุงอาคารศิลปกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/05/2566

4. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 22/02/2566

5. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 30 ชุด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 14/02/2566

6. เผยแพร่แผนโครงการจ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียอาคารหอพักหญิงอาคาร 2และาอคารหอพักหญิง 3
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 07/02/2566

7. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอริก 250 mm.
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 03/02/2566

8. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภุณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 03/02/2566

9. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักมหาวิทยาลัย จำนวน 3 หลัง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 26/01/2566

10. เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกตั้งพื้น หรือแขวน ระบบ Inverter ขนาด 36,000 บีทียู
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 18/01/2566

11. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อระบบเสียงห้องประชุมและห้องเรียน
- หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 12/01/2566

12. เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมอาคารดนตรี
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 03/01/2566

13. เผยแพร่ แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคาร 6
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 19/12/2565

14. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องยนต์ปั่นไฟ 5,000 วัตต์ เบนซิลน 4 จังหวะ (มีล้อเข็น)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 14/12/2565

15. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สมาร์ททีวี ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 14/11/2565

16. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว/ดำ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 14/11/2565

17. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ครั้งที่ 3
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/10/2565

18. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/09/2565

19. เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหลักสูตรการท่องเที่ยว
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/09/2565

20. เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างเชิงลึกตามหลักวิศวกรรม งานก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้งและอาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 14/09/2565