Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 50 ชุด ฯ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 23/02/2567

2. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 50 ชุดพร้อมติดตั้งและงานรื้อถอน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 22/02/2567

3. เผยแพร่แผน โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 01/02/2567

4. ค่าออกแบบระบบประปา
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 21/12/2566

5. งานจ้างเหมาติดตั้งรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA. ระบบ 3 เฟส 4 สาย
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 27/11/2566

6. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนและการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างสำหรับเส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 06/11/2566

7. งานซ่อมแซมห้องควบคุมลิฟท์ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 01/11/2566

8. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใข้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 25/10/2566

9. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและป้องกันการเสื่อมสภาพโครงสร้าง(ครั้งที่ 2)ฯ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 19/10/2566

10. เผยแพร่ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต (ครั้งที่ 2 )
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 05/10/2566

11. เผยแพร่ แผนจัดจ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/09/2566

12. ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 12/09/2566

13. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถตู่้ (ดีเซล) 12 ที่นั่ง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 12/09/2566

14. จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 07/09/2566

15. เผยแพร่ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนจัดจ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 07/09/2566

16. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 30/08/2566

17. เผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 30/08/2566

18. เผยแพร่กาจัดซื้้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาและป้องกันการเสื่่อมสภาพของโครงสร้างเบื้องต้น อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 25/08/2566

19. เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจ้างเปลี่ยนสารกรองและระบบถัง SKS
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/08/2566

20. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโดมหลังคา ระหว่างอาคาร 8-9(ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 23/08/2566