Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างเชิงลึกตามหลักวิศวกรรม งานก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้งและอาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 14/09/2565

2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคา
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 01/09/2565

3. เผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 01/09/2565

4. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก งานหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/08/2565

5. เผยแพร่แผนการจัดจ้างตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกตามวิศวกรรมฯ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/08/2565

6. ประกาศเผยแพร่แผน จัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดีและห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/08/2565

7. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 11/08/2565

8. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 11/08/2565

9. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 11/08/2565

10. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครื่องกระจายเสียง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 11/08/2565

11. เผยแพร่แผนจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 11/07/2565

12. เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏฺิบัติการหลักสูตรท่องเที่ยว
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 30/06/2565

13. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการหลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/06/2565

14. เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSILumens
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/05/2565

15. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วน ขนาด 32,000 บีทียู
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/05/2565

16. จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์
- หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/05/2565

17. จัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์
- หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/05/2565

18. เผยแพร่แผนจัดซื้อระบบเสียงห้องประชุม ขนาด 16 ที่นั่ง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 23/05/2565

19. เผยแพร่แผนจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
- หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 11/05/2565

20. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Digital Marketing (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/05/2565