Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคาร 12 (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 27/09/2566

2. เผยแพร่ราคากลางโครงการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนและการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่าง สำหรับเส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/09/2566

3. เผยแพร่ราคากลาง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาและป้องกันการเสื่อมสภาพของโครงสร้างเบื้องต้น อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 07/09/2566

4. เผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโดมหลังคา ระหว่างอาคาร 8 - 9(ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 31/08/2566

5. โครงการจ้างเปลี่ยนสารกรองและกรองระบบถัง SKS
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 28/08/2566

6. เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 28/08/2566

7. เผยแพร่ราคากลาง จ้างปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 28/08/2566

8. เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 15/08/2566

9. เผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๑๒
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 04/08/2566

10. เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบบำบัดน้ำเสียอาคารภูมิราชภัฏ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/07/2566

11. เผยแพร่ราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศและแสดงชั้นความสูง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 21/07/2566

12. เผยแพร่ราคากลาง ปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 14/07/2566

13. เผยแพร่ราคากลาง ปรับปรุงอาคารศิลปกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 10/07/2566

14. เผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโดมหลังคา ระหว่างอาคาร ๘ และอาคาร ๙
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 07/07/2566

15. เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 19/06/2566

16. ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และรายละเอียดของครุภัณฑ์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 14/06/2566

17. เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารศิลปกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 19/05/2566

18. ราคากลางเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์ของมหาวิทยาลัย
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 27/02/2566

19. เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 07/02/2566

20. แผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 27/01/2566