Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหลักสูตรการท่องเที่ยว
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/09/2565

2. เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/08/2565

3. เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหลักสูตรท่องเที่ยว
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 01/07/2565

4. เผยแพร่ราคากลาง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการหลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 13/06/2565

5. เผยแพร่ ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 20/05/2565

6. เผยแพร่ราคากลาง ระบบเสียงห้องประชุม ขนาด 16 ที่นั่ง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/05/2565

7. เผยแพร่ราคากลาง เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSILumens
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/05/2565

8. เช่าใช้สััญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 10 เดือน
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/04/2565

9. เผยแพร่ราคากลาง ระบบเครือข่ายดิจิทัลอัจฉริยะสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/04/2565

10. เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักอาจารย์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/04/2565

11. เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 08/04/2565

12. เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 08/04/2565

13. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/03/2565

14. เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏฺิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/03/2565

15. เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/03/2565

16. เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จักรยานวัดงานและทดสอบสมรรถภาพแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิค ด้วยิวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/03/2565

17. เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมสายสัญญาณภาพ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 04/03/2565

18. ซื้อครุภัณฑ์ชุดจำลองปฏิบัติการระบบการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด
- หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 08/02/2565

19. ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบปรับอากาศ AHU จำนวน 1 ชุด
- หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 08/02/2565

20. ก่อสร้างห้องครัว หอพักนักศึกษา หอพัก13 ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 02/02/2565