Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 01/04/2567

2. เผยแพร่ราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 55 ชุด พร้อมติดตั้ง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 19/03/2567

3. เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 18/03/2567

4. จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันความปลอดภัย
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 18/03/2567

5. เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 05/02/2567

6. เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 15/01/2567

7. เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 26/12/2566

8. ค่าออกแบบระบบประปา
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 19/12/2566

9. งานจ้างเหมาติดตั้งรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA. ระบบ 3 เฟส 4 สาย
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 21/11/2566

10. กำหนดราคากลางเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต 2567
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 02/11/2566

11. เผยแพร่ราคากลางโครงการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนและการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่าง สำหรับเส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 01/11/2566

12. เผยแพร่ราคากลาง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาและป้องกันการเสื่อมสภาพของโครงสร้างเบื้องต้น อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์ (ครั้งที่ ๒)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 26/10/2566

13. เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคาร 12 (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 27/09/2566

14. เผยแพร่ ราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ ๒)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 27/09/2566

15. จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 15/09/2566

16. เผยแพร่ราคากลางโครงการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนและการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่าง สำหรับเส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/09/2566

17. เผยแพร่ราคากลาง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาและป้องกันการเสื่อมสภาพของโครงสร้างเบื้องต้น อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 07/09/2566

18. เผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโดมหลังคา ระหว่างอาคาร 8 - 9(ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 31/08/2566

19. โครงการจ้างเปลี่ยนสารกรองและกรองระบบถัง SKS
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 28/08/2566

20. เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 28/08/2566