Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 11/07/2567

2. เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเรียนสาธารณสุข
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 21/06/2567

3. เผยแพร่ราคากลาง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 13/06/2567

4. เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 07/06/2567

5. เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 06/06/2567

6. เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทดสอบกำลังดึงของเหล็กเสริมคอนกรีต
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 06/06/2567

7. ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 50 เครื่องพร้อมติดตั้งและมีงานรื้อถอนตามข้อกำหนด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 08/05/2567

8. เผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter ขนาด 24000 บีทียู) จำนวน 55 ชุด พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 08/05/2567

9. งานซ่อมแซมระบบลิฟท์โดยสาร อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 25/04/2567

10. เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 09/04/2567

11. เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 01/04/2567

12. เผยแพร่ราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 55 ชุด พร้อมติดตั้ง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 19/03/2567

13. เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 18/03/2567

14. จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันความปลอดภัย
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 18/03/2567

15. เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 05/02/2567

16. เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 15/01/2567

17. เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 26/12/2566

18. ค่าออกแบบระบบประปา
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 19/12/2566

19. งานจ้างเหมาติดตั้งรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA. ระบบ 3 เฟส 4 สาย
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 21/11/2566

20. กำหนดราคากลางเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต 2567
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 02/11/2566