Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 13101 ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 29/05/2567

2. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 13101 ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 29/05/2567

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจำหน่ายบ้านพักอาจารย์พร้อมรื้อถอน ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.129 จำนวน 4 หลัง (ณ ห้องประชุมงานพัสดุ ชั้น 2 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 29/05/2567

4. ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 07/05/2567

5. ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 07/05/2567

6. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฎ)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 03/05/2567

7. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฎ)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 03/05/2567

8. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฎ)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 21/11/2566

9. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 125 รายการ 1087 ชิ้น (ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 10/11/2566

10. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 105 รายการ 1838 ชิ้น (ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 30/06/2566

11. ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ (ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 13)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 25/05/2566

12. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ (ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 13)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/05/2566

13. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 122 รายการ (ห้องประชุม FMS 101 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 22/03/2566

14. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 02/02/2566

15. ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ (ห้องประชุม FMS 101 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 27/01/2566

16. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ (ห้องประชุม FMS 101 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 12/01/2566

17. ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 49 รายการ 383 ชิ้น (ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 18/11/2565

18. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 49 รายการ 383 ชิ้น (ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/11/2565

19. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 31 รายการ 154 ชิ้น (อาคารศรีราชภัฏ ห้องประชุมศรีราชภัฏ ชั้น 2 วิทยาลัยน่าน)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 17/10/2565

20. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 8/2565 พัสดุเป็นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประกอบด้วย คอยล์ร้อนจำนวน 72 ชิ้น คอยล์เย็นจำนวน 70 ชิ้น (ณ ห้องประชุม FMS 101 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 05/08/2565