Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฎ)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 21/11/2566

2. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 125 รายการ 1087 ชิ้น (ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 10/11/2566

3. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 105 รายการ 1838 ชิ้น (ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 30/06/2566

4. ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ (ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 13)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 25/05/2566

5. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ (ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 13)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/05/2566

6. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 122 รายการ (ห้องประชุม FMS 101 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 22/03/2566

7. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 02/02/2566

8. ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ (ห้องประชุม FMS 101 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 27/01/2566

9. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ (ห้องประชุม FMS 101 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 12/01/2566

10. ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 49 รายการ 383 ชิ้น (ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 18/11/2565

11. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 49 รายการ 383 ชิ้น (ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/11/2565

12. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 31 รายการ 154 ชิ้น (อาคารศรีราชภัฏ ห้องประชุมศรีราชภัฏ ชั้น 2 วิทยาลัยน่าน)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 17/10/2565

13. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 8/2565 พัสดุเป็นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประกอบด้วย คอยล์ร้อนจำนวน 72 ชิ้น คอยล์เย็นจำนวน 70 ชิ้น (ณ ห้องประชุม FMS 101 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 05/08/2565

14. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 7/2565 จำนวน 75 รายการ 1412 ชิ้น (ณ ห้องศูนย์สารนิเทศ อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 12/07/2565

15. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 6/2565 จำนวน 34 รายการ 156 ชิ้น (ณ ห้องศูนย์สารนิเทศ อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 07/06/2565

16. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 5/2565 จำนวน 2 รายการ (ณ ห้องศูนย์สารนิเทศ อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/05/2565

17. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ครั้งที่ 4/2565 จำนวน 1 รายการ (ณ ห้องศูนย์สารนิเทศ อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 20/04/2565

18. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ จำนวน 58 รายการ 250 ชิ้น (ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องศูนย์สารนิเทศ อาคารสำนักวิทยบริการ)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/03/2565

19. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ จำนวน 27 รายการ 93 ชิ้น (ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 ห้อง FMS 101)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 28/01/2565

20. ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ จำนวน 27 รายการ 93 ชิ้น (ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 ห้อง FMS 101)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/01/2565