Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 08/05/2566

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/03/2566

3. เพื่อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยาสามมัญประจำบ้าน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 07/03/2566

4. ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องยนต์ปั่นไฟ 5,000 วัตต์ เบนซิน 4 จังหวะ (มีล้อเข็น)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 01/03/2566

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอริก 250 mm.
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 01/03/2566

6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/02/2566

7. โครงการจ้างซ่อมแซมบพ้านพักมหาวิทยาดลัย จำนวน 3 หลัง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/02/2566

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อวัสดุปรับปรุงดูแลพื้นที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 23/02/2566

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อวัสดุปรับปรุงดูแลพื้นที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 23/02/2566

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาถ่ายทำ ภาพนิ่งและเคลื่อนไหว VTR โครงการกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/02/2566

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ้างเหมาจัดแต่งหน้าทำผม เช่าชุด ตกแต่งขบวนและการแสดง โครงการกิจกรมเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/02/2566

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดกิจกรรม โครงการกิจกรมเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/02/2566

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อวัสดุ โครงการกิจกรมเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/02/2566

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อเช่าเครื่องเสียงแสงสี พร้อมอุปกรณ์ดนตรี โครงการกิจกรมเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/02/2566

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างจัดตกแต่งสถานที่และบริเวณ โครงการกิจกรมเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/02/2566

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างจัดการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา หางนกยูงเกมส์ 2023
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/02/2566

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อวัสดุ โครงการแข่งขันกีฬา หางนกยูงเกมส์ 2023
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/02/2566

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างจัดการแข่งขันกีฬา โครงการกิจกรรมราชภัฏรวมใจ สร้างพลังสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/02/2566

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดวื้อวัสดุสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา โครงการยกระดับการบริหารจัดการหน่วยงานฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 07/02/2566

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา โครงการยกระดับการบริหารจัดการหน่สยงานฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 07/02/2566