Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดซีซีดีถ่ายภาพดาวแบบชุดกล้องฟลูเฟลม ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/06/3108

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายเสียง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 13/09/2565

3. ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการบริหารเงินสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 06/09/2565

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 06/09/2565

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 06/09/2565

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดป้ายไวนิลชมรม โครงการเปิดโลกกิจกรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย ปีการศึกษา 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 31/08/2565

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และบริเวณ โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 31/08/2565

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงและเครื่องดนตรี โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 31/08/2565

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการและจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 31/08/2565

10. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/08/2565

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก งานหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/08/2565

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการหลักสูตรท่องเที่ยวและโรงแรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/08/2565

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการจิตอาสาพัฒนาหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/08/2565

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิธีบวงสรวง โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/08/2565

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/08/2565

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหม่ารถบัส โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/08/2565

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/08/2565

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสายรัดข้อมมือ โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/08/2565

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่และบริเวณ โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/08/2565

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจุดบริการน้ำดื่มโครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/08/2565