Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคา ระหว่างอาคาร 8-9 (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 02/10/2566

2. โครงการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนและการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างสำหรับเส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 29/09/2566

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 08/09/2566

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเปลี่ยนสารกรองและระบบกรองถัง SKS
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 06/09/2566

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงอาคารศิลปกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 11/08/2566

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและผู้สูงวัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 09/08/2566

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศและชั้นความสูง ครั้งที่ 3
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 08/08/2566

8. ซื้อวัสดุประกอบการจัดกิจกรรมในการอบรมฯ โครงการส่งเสริมการให้บริการสารสนเทศแบบดิจิตอล URU Digital Library
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 26/06/2566

9. จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการส่งเสริมการให้บริการสารสนเทศแบบดิจิตอล URU Digital Library
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 26/06/2566

10. จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการให้บริการสารสนเทศรูปแบบดิจิทัล URU Digital Libraryฯ
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 26/06/2566

11. ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ ระยะเวลา 1 ปี
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 19/06/2566

12. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/06/2566

13. ซื้อวัสดุทำห้องถ่ายทำรายการผลิตสื่อรายวิชาออนไลน์ (รายวิชา URU MOOC) ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/06/2566

14. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/06/2566

15. ซื้อสิทธิ์การเข้าถึง Apple Developer Program ระยะเวลา 1 ปี
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 15/06/2566

16. ซื้อสิทธิ์การใช้งาน RipidSSL Wildcard Certificate ระยะเวลา 1 ปี
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 07/06/2566

17. ซื้อวัสดุทำความสะอาด
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 30/05/2566

18. จ้างเหมาซ่อมระบบปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศอาคาร ICIT ห้องประชุมพิชัยสงคราม
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 30/05/2566

19. จ้างเหมาซ่อมระบบปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศอาคาร ICIT ห้องประชุมพิชัยนที
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 12/05/2566

20. จ้างเหมาซ่อมระบบปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ อาคาร ICIT (ห้องประชุมพิชัยนที)
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 12/05/2566