Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

121. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดซีซีดีถ่ายภาพดาวแบบชุดกล้องฟลูเฟลม ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/06/2565

122. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/06/2565

123. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดูแลบำรุงสนามกีฬาและลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/06/2565

124. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 13/06/2565

125. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 08/06/2565

126. ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา จัดซื้อวัสดุจัด กิจกรรมโครงการ มรอ.สีเขียวรวมใจรักษ์ (ปลูกป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 07/06/2565

127. ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา จัดซื้อวัสดุจัด กิจกรรมโครงการ มรอ.สีเขียวรวมใจรักษ์ (ปลูกป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 07/06/2565

128. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมโครงการ มรอ .สีเขียวรวมใจรักษ์ (ปลูกป่า)
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 07/06/2565

129. เช่าสัญญาณโทรทัศน์ของบริษัทเอกชน
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 06/06/2565

130. ซื้อล้อยางรถเข็นหนังสือ
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 02/06/2565

131. ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 31/05/2565

132. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ กิจกรรม โครงการจิตอาสาเราทำความดี ทาสีเส้นจราจร
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 31/05/2565

133. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ทาสีเส้นจราจร
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 31/05/2565

134. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 30/05/2565

135. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 30/05/2565

136. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่และบริเวณ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 30/05/2565

137. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่และบริเวณ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 30/05/2565

138. ซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ จำนวน 19 รายการ
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 27/05/2565

139. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบริการ Private Cloud
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/05/2565

140. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานและห้องปฏิบัติการฯ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 17/05/2565