Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

101. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเอกสารและประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/07/2565

102. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดขบวนพาเรดและสแตนเชียร์คระเทคโนลีอุตสาหกรรมฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/07/2565

103. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดขบวนพาเรดและสแตนเชียร์คระครุศาสตร์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/07/2565

104. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/07/2565

105. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดขบวนพาเรดและสแตนเชียร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/07/2565

106. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดขบวนพาเรดและสแตนเชียร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/07/2565

107. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดขบวนพาเรดและสแตนเชียร์ วิทยาลัยน่านฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/07/2565

108. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดขบวนพาเรดและสแตนเชียร์คณะเกษตรศาสตร์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/07/2565

109. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดขบวนพาเรดและสแตนเชียร์ วิทยาลัยนานาชาติฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/07/2565

110. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดขบวนพาเรดและสแตนเชียร์คณะวิทยาการจัดการฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/07/2565

111. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุม ขนาด 16 ที่นั่ง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 12/07/2565

112. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 05/07/2565

113. จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารบรรณราชนครินทร์
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 04/07/2565

114. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Digital Marketing (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 29/06/2565

115. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหารงานหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 28/06/2565

116. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ในการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/06/2565

117. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ในการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/06/2565

118. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องปฏิบัติการ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/06/2565

119. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 23/06/2565

120. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSILumens
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 23/06/2565