Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

81. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจุดบริการน้ำดื่มโครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/08/2565

82. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิธีทำบุญหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 08/08/2565

83. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบเครือข่ายอัจฉริยะสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 01/08/2565

84. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 27/07/2565

85. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/07/2565

86. ซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ จำนวน 20 รายการ
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/07/2565

87. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง พร้อมอุปกรณ์ โครงการเดิน-วิ่งประเพณีฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/07/2565

88. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเดิน-วิ่ง ประเพณ๊เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/07/2565

89. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการเดิน-วิ่ง ประเพณีเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/07/2565

90. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่และบริเวณ โครงการเดิน-วิ่ง ประเพณ๊เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/07/2565

91. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำถ้วยรางวัล โครงการเดิน-วิ่ง ประเพณ๊เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/07/2565

92. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกบูรพมหากษัตริย์ไทยฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/07/2565

93. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดทำพานพุ่มดอกไม้ โครงการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/07/2565

94. ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 20/07/2565

95. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่และบริเวณ โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์์
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/07/2565

96. ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/07/2565

97. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/07/2565

98. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเหรียญรางวัล โครงการการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/07/2565

99. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ(เสื้อคณะทำงาน) โครงการการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/07/2565

100. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดแข่งขันโครงการการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/07/2565