Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

61. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 4
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 05/10/2565

62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 23/09/2565

63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายเสียง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 13/09/2565

64. ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการบริหารเงินสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 06/09/2565

65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 06/09/2565

66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 06/09/2565

67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดป้ายไวนิลชมรม โครงการเปิดโลกกิจกรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย ปีการศึกษา 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 31/08/2565

68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และบริเวณ โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 31/08/2565

69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงและเครื่องดนตรี โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 31/08/2565

70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการและจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 31/08/2565

71. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/08/2565

72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก งานหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/08/2565

73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการหลักสูตรท่องเที่ยวและโรงแรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/08/2565

74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการจิตอาสาพัฒนาหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/08/2565

75. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิธีบวงสรวง โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/08/2565

76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/08/2565

77. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหม่ารถบัส โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/08/2565

78. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/08/2565

79. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสายรัดข้อมมือ โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/08/2565

80. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่และบริเวณ โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ฯ
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/08/2565