Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทดสอบกำลังดึงของเหล็กเสริมคอนกรีต ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 10/07/2567

2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนสาธารณสุข
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 26/06/2567

3. เผยแพร่ประกาศจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 21/06/2567

4. ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 18/06/2567

5. ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 11/06/2567

6. เผยแพร่เอกสารประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทดสอบกำลังดึงของเหล็กเสริมคอนกรีต
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 10/06/2567

7. ประกาศประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์เครืองปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter ขนาด 24000 บีทียู) จำนวน 55 ชุด(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 24/05/2567

8. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 50 เครื่อง พร้อมติดตั้งและมีงานรื้อถอนฯ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 24/05/2567

9. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 01/05/2567

10. ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 17/04/2567

11. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter ขนาด 24000 บีทียู) จำนวน 55 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 03/04/2567

12. เผยแพร่ประกาศจ้างปรับปรุงศูนย์ศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 20/02/2567

13. ประกาศประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 03/11/2566

14. ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและป้องกันโครงสร้างเบื้องต้น อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 31/10/2566

15. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๑๒(ครั้งที่ ๒)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 28/09/2566

16. เผยแพร่ เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต (ครั้งที่ ๒)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 28/09/2566

17. ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทาุกขยะ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 18/09/2566

18. ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและป้องกันโครงสร้างเบื้องต้น อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/09/2566

19. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 08/09/2566

20. ประกาศประกวดราคาจา้งปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 08/09/2566