Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงงม้า
- หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/05/2565

2. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Digital marketing (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 17/05/2565

3. ประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 10 เดือน
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/04/2565

4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/04/2565

5. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องปฏิบัติการ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/04/2565

6. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 บีทียู
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/03/2565

7. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดซีซีดีถ่ายภาพดาวแบบชุดกล้องฟลูเฟลม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 23/03/2565

8. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 50 เครื่อง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 23/03/2565

9. ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จักรยานวัดงานและทดสอบสมรรถภาพแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิค
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/03/2565

10. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/03/2565

11. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Digital marketing ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/03/2565

12. ประกาศประกวดราคาซ่ื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล Digital Marketing
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 27/01/2565

13. ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุง อาคาร Smart Farm
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/01/2565

14. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 9 รายการ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 20/01/2565

15. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ (ห้อง 1122)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/12/2564

16. ประกาศเสนอราคาและเงื่อนไขกรมธรรม์การทำประกันชีวิตกลุุ่มนักศึกษาและบุคลากร
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 25/05/2564

17. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 3
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 24/05/2564

18. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 20/05/2564

19. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 17/05/2564

20. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 16/03/2564