Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๑๒(ครั้งที่ ๒)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 28/09/2566

2. ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทาุกขยะ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 18/09/2566

3. ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและป้องกันโครงสร้างเบื้องต้น อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/09/2566

4. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 08/09/2566

5. ประกาศประกวดราคาจา้งปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 08/09/2566

6. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคา ระหว่างอาคาร ๘ - ๙ (ครั้งที่ ๒)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 05/09/2566

7. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนรย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 18/08/2566

8. เผยแพร่ เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/08/2566

9. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๑๒
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 08/08/2566

10. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบบำบัดน้ำเสียอาคารภูมิราชภัฏ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 04/08/2566

11. ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศและแสดงชั้นความสูง ครั้งที่ 3
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 21/07/2566

12. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 20/07/2566

13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาผู้ประกอบการให้บริการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตในพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 19/07/2566

14. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 14/07/2566

15. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคา ระหว่างอาคาร ๘ และอาคาร ๙
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/07/2566

16. ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศและแสดงชั้นความสูง ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 07/07/2566

17. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการตัดและเช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากล และชุดปกติขาว และผู้ประกอบการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 28/06/2566

18. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการให้บริการถ่ายรูปหมู่กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 23/06/2566

19. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสองกลฝังตัวและ IoT สำหรับเกษตรอัจฉริยะ (smart farm) ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 20/06/2566

20. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนรย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 20/06/2566