Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
- หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 13/06/3108

2. ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียอาคารหอพักหญิง 2 อละอาคารหอพักหญิง 3
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 15/03/2566

3. ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหลักสูตรการท่องเที่ยว
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/11/2565

4. ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ครั้งที่ 3
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 27/10/2565

5. ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 06/10/2565

6. ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหลักสูตรท่องเที่ยว
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/08/2565

7. ยกเลิกประกาศ เสนอราคา เงื่อนไขกรมธรรม์และการคัดเลือกบริษัทจัดทำประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/06/2565

8. ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงสำนักงานและห้องปฏิบัติการฯ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 14/06/2565

9. ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Digital Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 08/04/2565

10. ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดซีซีดีถ่ายภาพดาวแบบชุดกล้องฟลูเฟลม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 05/04/2565

11. ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล(Digital Marketing_
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 11/02/2565

12. ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซืิ้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 19/03/2564

13. ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 03/02/2564

14. ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 08/01/2564

15. ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 21/12/2563