Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. ประกาศเผยแพร่ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 25/06/2567

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 30/04/2567

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 14/11/2566

4. ประกาศผลการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ ๒)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 06/11/2566

5. ประกาศผู้ตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศและชั้นความสูง ครั้งที่ 3
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 08/08/2566

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการประกวดราคาจัดซื้อระบบเสียงห้องประชุมและห้องเรียน
- หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 19/06/2566

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/03/2566

8. ประกาศการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมอาคารดนตรี
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 18/01/2566

9. ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏฺิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 20/05/2565

10. ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 10 เดือน
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/05/2565

11. ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 09/04/2564

12. ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 02/04/2564

13. ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 09/02/2564

14. ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 04/02/2564

15. ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ครุภัณฑ์พัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 02/02/2564

16. ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานก่อสร้างอาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 29/01/2564

17. ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 15/01/2564

18. ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 11/01/2564