Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter ขนาด 24000 บีทียู) จำนวน 55 ชุด พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 03/05/2567

2. เผยแพร่ ประกาศเชิญชวน ยื่นข้อเสนอราคา กรมธรรม์ประกันกลุ่มสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2658
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 02/05/2567

3. เปลี่ยนแปลง แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 50 เครื่อง พร้อมติดตั้งและมีงานรื้อถอนตามข้อกำหนด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 30/04/2567

4. งานซ่อมแซมระบบลิฟท์โดยสาร อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 26/04/2567

5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 24/04/2567

6. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 02/04/2567

7. เผยแพร่แผน โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 28/03/2567

8. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 21/03/2567

9. จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันความปลอดภัย
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 21/03/2567

10. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์เครืองปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter ขนาด 24000 บีทียู) จำนวน 55 ชุด พร้อมติดตั้ง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 15/03/2567

11. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 06/03/2567

12. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 50 ชุด ฯ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 23/02/2567

13. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 50 ชุดพร้อมติดตั้งและงานรื้อถอน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 22/02/2567

14. เผยแพร่แผน โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 01/02/2567

15. ค่าออกแบบระบบประปา
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 21/12/2566

16. งานจ้างเหมาติดตั้งรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA. ระบบ 3 เฟส 4 สาย
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 27/11/2566

17. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนและการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างสำหรับเส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 06/11/2566

18. งานซ่อมแซมห้องควบคุมลิฟท์ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 01/11/2566

19. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใข้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 25/10/2566

20. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและป้องกันการเสื่อมสภาพโครงสร้าง(ครั้งที่ 2)ฯ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 19/10/2566