Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง งานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๑๒ (ครั้งที่ ๒)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/09/2566

2. ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 12/09/2566

3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถตู่้ (ดีเซล) 12 ที่นั่ง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 12/09/2566

4. จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 07/09/2566

5. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 30/08/2566

6. เผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 30/08/2566

7. เผยแพร่กาจัดซื้้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาและป้องกันการเสื่่อมสภาพของโครงสร้างเบื้องต้น อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 25/08/2566

8. เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจ้างเปลี่ยนสารกรองและระบบถัง SKS
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/08/2566

9. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโดมหลังคา ระหว่างอาคาร 8-9(ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 23/08/2566

10. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ ๒)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 08/08/2566

11. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ Preventive maintenance ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 26/07/2566

12. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและผู้สูงวัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 26/07/2566

13. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคาร ๑๒
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 25/07/2566

14. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศและชั้นความสูง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 20/07/2566

15. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงระบบอัคคีภัยและระบบบำบัดน้ำเสียอาคารภูมิราชภัฏ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 18/07/2566

16. เผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 12/07/2566

17. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารศิลปกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 05/07/2566

18. เผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศและแสดงชั้นความสูง ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 05/07/2566

19. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 30/06/2566

20. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถตู้
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 30/06/2566