Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. เผยแพร่ ร่างประกาศประกวดราคา และและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/05/2565

2. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายดิจิทัลอัจฉริยะสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/05/2565

3. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/04/2565

4. เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร Smart Farm
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/01/2565

5. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 09/03/2564

6. เผยแพร่ร่างประกาศและเอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 30/12/2563

7. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 17/12/2563

8. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและพัฒนานชาติพันธุ์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 17/12/2563

9. จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 Kva. พร้อมระบบป้องกันเสียงสะท้อน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 15/12/2563