Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. ประกาศเผยแพร่ร่าง (TOR) ประกาศจ้างปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 12/02/2567

2. ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตงาน จ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ ๒)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 28/09/2566

3. เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/09/2566

4. ประกาศเผยแพร้ รายละเอียดของครุภัณฑ์และีราคากลาง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 26/06/2566

5. เผยแพร่ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพทางการเกษตรแบบพกพา (Spectroscopy in Agriculture)
- หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 11/05/2566

6. เผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ระบบ Inverter ขนาด 36,000 บีทียู
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/01/2566

7. เผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 30 ชุด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 23/01/2566

8. เผยแพร่ ร่างขอบเขตงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการและห้องประชุม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 08/12/2565

9. เผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 06/09/2565

10. เผยแพร่ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 01/09/2565

11. เผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 01/09/2565

12. เผยแพร่ร่างขอบเขตงานปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/08/2565

13. เผยแพร่ ร่างประกาศประกวดราคา และและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/05/2565

14. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายดิจิทัลอัจฉริยะสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/05/2565

15. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/04/2565

16. ก่อสร้างห้องครัว หอพักนักศึกษา หอพัก13 ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 05/04/2565

17. เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร Smart Farm
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/01/2565

18. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 09/03/2564

19. เผยแพร่ร่างประกาศและเอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 30/12/2563

20. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและพัฒนานชาติพันธุ์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 17/12/2563