Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. เผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ระบบ Inverter ขนาด 36,000 บีทียู
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/01/2566

2. เผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 30 ชุด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 23/01/2566

3. เผยแพร่ ร่างขอบเขตงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการและห้องประชุม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 08/12/2565

4. เผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 06/09/2565

5. เผยแพร่ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 01/09/2565

6. เผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 01/09/2565

7. เผยแพร่ร่างขอบเขตงานปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/08/2565

8. เผยแพร่ ร่างประกาศประกวดราคา และและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/05/2565

9. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายดิจิทัลอัจฉริยะสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/05/2565

10. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/04/2565

11. ก่อสร้างห้องครัว หอพักนักศึกษา หอพัก13 ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 05/04/2565

12. เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร Smart Farm
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/01/2565

13. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 09/03/2564

14. เผยแพร่ร่างประกาศและเอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 30/12/2563

15. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและพัฒนานชาติพันธุ์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 17/12/2563

16. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 17/12/2563

17. จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 Kva. พร้อมระบบป้องกันเสียงสะท้อน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 15/12/2563