Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. เผยแพร่ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 11/06/3110

2. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 21/05/2567

3. เผยแพร่ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกาศประกวดราคา
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 16/05/2567

4. เผยแพร่ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน(ระบบ Inverter ขนาด 24000 บีทียู) จำนวน 55 ชุด พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 16/05/2567

5. ประกาศเผยแพร่ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตงานซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ระบบ Inverter ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 15/05/2567

6. เผยแพร่ ร่างขอบเขต กรมธรรม์ประกันกลุ่ม สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567/-2568
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 02/05/2567

7. งานซ่อมแซมระบบลิฟท์โดยสาร อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 25/04/2567

8. เผยแพร่ประกาศร่างขอบเขตงานปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 22/04/2567

9. เผยแพร่ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 03/04/2567

10. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ร่างรายละเอียดขอบเขตงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครืองปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 55 ชุด พร้อมติดตั้ง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 26/03/2567

11. ประกาศเผยแพร่ร่าง (TOR) ประกาศจ้างปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 12/02/2567

12. ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตงาน จ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ ๒)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 28/09/2566

13. เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/09/2566

14. ประกาศเผยแพร้ รายละเอียดของครุภัณฑ์และีราคากลาง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 26/06/2566

15. เผยแพร่ร่าง (TOR) โครงการจัดซื้อระบบเสียงห้องประชุมและห้องเรียน
- หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 02/06/2566

16. เผยแพร่ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพทางการเกษตรแบบพกพา (Spectroscopy in Agriculture)
- หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 11/05/2566

17. เผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ระบบ Inverter ขนาด 36,000 บีทียู
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/01/2566

18. เผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 30 ชุด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 23/01/2566

19. เผยแพร่ ร่างขอบเขตงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการและห้องประชุม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 08/12/2565

20. เผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 06/09/2565