Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. เอกสารชี้แจงเพิ่มเติม ดูสถานที่ ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 09/05/2567

2. เอกสารชี้แจงเพิ่มเติม ดูสถานที่ ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 28/02/2567

3. ชี้แจงการดูสถุานที่ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตมหา
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 10/10/2566

4. เอกสารชี้แจงเพิ่มเติม/ดูสถานที่ ปรับปรุงสำนักงานและห้องปฏฺิบัติการ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/04/2565