Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. กค 0405.7/ว201 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.29/11/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/12/2565

2. กค 0405.7/ว198 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.24/11/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/12/2565

3. กค 0405.7/ว199 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.25/11/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/12/2565

4. กค 0405.7/ว192 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.14/11/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/12/2565

5. กค 0405.7/ว119 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.09/08/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/11/2565

6. กค 0405.7/ว120 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.10/08/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/11/2565

7. กค 0405.7/ว149 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.28/09/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/11/2565

8. กค 0405.7/ว161 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.03/10/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/11/2565

9. กค 0405.7/ว163 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.06/10/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/11/2565

10. กค 0405.7/ว165 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.06/10/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/11/2565

11. กค 0405.7/ว173 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.12/10/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/11/2565

12. กค 0405.7/ว178 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.21/10/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/11/2565

13. กค 0405.7/ว182 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.28/10/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/11/2565

14. กค 0405.7/ว189 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.04/11/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/11/2565

15. กค 0405.7/ว190 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.07/11/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/11/2565

16. กค 0405.7/ว1412 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.09/11/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/11/2565

17. กค 0405.7/ว 139 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.06/09/65
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/09/2565

18. กค 0405.7/ว131 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.23/08/65
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/09/2565

19. กค 0405.7/ว140 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.07/09/65
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/09/2565

20. ที่ กค 0405.7/ว 124 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.16/08/65
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/09/2565