Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. กค 0405.7/ว111 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว. 28 มิถุนายน 2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 20/07/2566

2. ที่ กค 0405.7/ว106 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว. 12 มิถุนายน 2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 20/07/2566

3. ที่ กค 0405.7/ว114 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว. 30 มิถุนายน 2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 20/07/2566

4. กค 0405.7/ว89 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.03/05/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/06/2566

5. กค 0405.7/ว83 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.25/04/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 14/06/2566

6. กค 0405.7/ว97 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.26/05/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 14/06/2566

7. กค 0405.7/ว67 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.29/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

8. กค 0405.7/ว66 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.29/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

9. กค 0405.7/ว64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.29/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

10. กค 0405.7/ว60 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.21/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

11. กค 0405.7/ว58 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.20/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

12. กค 0405.7/ว53 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.08/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

13. กค 0405.7/ว59 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.20/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

14. กค 0405.7/ว62 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.22/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

15. กค 0405.7/ว51 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.08/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

16. กค 0405.7/ว73 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.04/04/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

17. กค 0405.7/ว63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.22/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

18. กค 0405.7/ว45 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.21/02/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/03/2566

19. กค 0405.7/ว39 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.15/02/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/03/2566

20. กค 0405.7/ว44 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.20/02/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/03/2566