Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. กค 0405.7/ว67 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.29/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

2. กค 0405.7/ว66 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.29/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

3. กค 0405.7/ว64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.29/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

4. กค 0405.7/ว60 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.21/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

5. กค 0405.7/ว58 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.20/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

6. กค 0405.7/ว53 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.08/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

7. กค 0405.7/ว59 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.20/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

8. กค 0405.7/ว62 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.22/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

9. กค 0405.7/ว51 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.08/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

10. กค 0405.7/ว73 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.04/04/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

11. กค 0405.7/ว63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.22/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

12. กค 0405.7/ว45 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.21/02/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/03/2566

13. กค 0405.7/ว39 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.15/02/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/03/2566

14. กค 0405.7/ว44 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.20/02/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/03/2566

15. กค 0405.7/ว46 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.28/02/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/03/2566

16. กค 0405.7/ว43 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.20/02/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/03/2566

17. กค 0405.7/ว31 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.06/02/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 06/02/2566

18. กค 0405.7/ว216 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.22/12/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 03/02/2566

19. กค 0405.7/ว10 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.16/01/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 03/02/2566

20. กค 0405.7/ว11 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.16/01/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 03/02/2566