Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

21. กค 0405.7/ว63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.22/03/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/04/2566

22. กค 0405.7/ว45 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.21/02/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/03/2566

23. กค 0405.7/ว39 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.15/02/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/03/2566

24. กค 0405.7/ว44 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.20/02/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/03/2566

25. กค 0405.7/ว46 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.28/02/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/03/2566

26. กค 0405.7/ว43 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.20/02/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/03/2566

27. กค 0405.7/ว31 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.06/02/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 06/02/2566

28. กค 0405.7/ว216 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.22/12/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 03/02/2566

29. กค 0405.7/ว10 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.16/01/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 03/02/2566

30. กค 0405.7/ว11 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.16/01/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 03/02/2566

31. กค 0405.7/ว215แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.22/12/2565
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 03/02/2566

32. กค 0405.7/ว14 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.17/01/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 03/02/2566

33. กค 0405.7/ว15 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.18/01/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 03/02/2566

34. กค 0405.7/ว29 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.31/01/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 31/01/2566

35. กค 0405.7/ว26 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.26/01/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 26/01/2566

36. กค 0405.7/ว24 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.26/01/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 26/01/2566

37. กค 0405.7/ว10 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.16/01/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 26/01/2566

38. กค 0405.7/ว23 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.23/01/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 23/01/2566

39. กค 0405.7/ว22 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.23/01/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 23/01/2566

40. กค 0405.7/ว21 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ลว.20/01/2566
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 20/01/2566