Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

21. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องปฏิบัติการ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 19/04/2565

22. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 บีทียู
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/03/2565

23. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดซีซีดีถ่ายภาพดาวแบบชุดกล้องฟลูเฟลม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 23/03/2565

24. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 50 เครื่อง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 23/03/2565

25. ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จักรยานวัดงานและทดสอบสมรรถภาพแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิค
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/03/2565

26. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/03/2565

27. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Digital marketing ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/03/2565

28. ประกาศประกวดราคาซ่ื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล Digital Marketing
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 27/01/2565

29. ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุง อาคาร Smart Farm
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/01/2565

30. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 9 รายการ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 20/01/2565

31. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ (ห้อง 1122)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/12/2564

32. ประกาศเสนอราคาและเงื่อนไขกรมธรรม์การทำประกันชีวิตกลุุ่มนักศึกษาและบุคลากร
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 25/05/2564

33. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 3
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 24/05/2564

34. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 20/05/2564

35. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 17/05/2564

36. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 16/03/2564

37. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 08/03/2564

38. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 28/01/2564

39. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 25/01/2564

40. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 22/01/2564