Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/12/2565

42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/12/2565

43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 16/12/2565

44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำซุ้มโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 15/12/2565

45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำซุ้มโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 15/12/2565

46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/12/2565

47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำซุ้มโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 05/12/2565

48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ัอวัสดุและอุปกรณ์ในการตกแต่งภูมิทัศน์งานหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 28/11/2565

49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสำเนาเอกสาร งานบริการและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 28/11/2565

50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด จำนวน 41 ชุด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/11/2565

51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และประกาศนียบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 23/11/2565

52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ัอวัสดุซ่อมเครื่องปรับอากาศและซ่อมตู้กดน้ำดื่มงานหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 21/11/2565

53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏฺิบัติการหลักสูตรการท่องเที่ยว
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/11/2565

54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ัอวัสดุปรับปรุงดูแลพื้นที่สนามหญ้าสนามกีฬา มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 03/11/2565

55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ัอวัสดุซ่อมแซมงานหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 03/11/2565

56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ัอชุดแข่งขันผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอน/นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 02/11/2565

57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหลักสูตรการท่องเที่ยว
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/10/2565

58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างเชิงลึกตามหลักวิศวกรรมฯ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/10/2565

59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ัอวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาดงานหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 18/10/2565

60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ัอวัสดุทำความสะอาดงานหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 17/10/2565