Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

141. ซื้อเบรกเกอร์ไฟฟ้า
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 12/05/2565

142. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 10 เดือน
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 11/05/2565

143. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์หัวหลับ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 03/05/2565

144. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 28/04/2565

145. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาผู้นำนักศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 27/04/2565

146. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสัมมนาผู้นำนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 27/04/2565

147. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 27/04/2565

148. จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (อาคารสำนักวิทยบริการฯ)
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/04/2565

149. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/04/2565

150. ซื้อสิทธิ์การใช้งาน RapidSSL Wildcard Certificate ระยะเวลา 1 ปี
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/04/2565

151. โครงการจ้างซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาของอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/04/2565

152. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จักรยานวัดงานและทดสอบสมรรถภาพแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิค
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/04/2565

153. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ ปริ้นเตอร์ ออลอินวัน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/04/2565

154. จ้างเหมาติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 07/04/2565

155. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 05/04/2565

156. เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เดือน เม.ย.-พ.ค.65
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 29/03/2565

157. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/03/2565

158. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์วิตี้ลีก ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 23/03/2565

159. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพื่อซื้อวัสดุปรับปรุงดูแลพื้นที่สนามหญ้าสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/03/2565

160. ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/03/2565