Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

21. เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 KVA พร้อมติดตั้ง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 27/12/2564

22. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครัวหอพักนักศึกษา หอพัก13 ประจำปีงบปรมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/12/2564

23. เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ(ห้อง 1122)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/12/2564

24. เผยแพร่ ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร Smart Farm
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/11/2564

25. ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมระหว่างอาคารครุศาสตร์และอาคารเรียน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 05/11/2564

26. ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมฝ้าและระบบระบายน้ำฝนอาคารคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 17/09/2564

27. เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำโรงแรม URU HOME อาคารพลาซ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 14/06/2564

28. เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 13/05/2564

29. เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 3)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 30/03/2564

30. เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 08/03/2564

31. เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 04/03/2564

32. เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 26/01/2564

33. เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 21/01/2564

34. เผยแพร่ราคากลางครุัภณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 20/01/2564

35. เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 25/12/2563

36. เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์พัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 21/12/2563

37. เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์พัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 21/12/2563

38. เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 15/12/2563

39. เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏฺิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 14/12/2563

40. เผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 02/12/2563