Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

21. เผยแพร่ ราคากลาง และรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 30 ชุด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 23/01/2566

22. เผยแพร่ ราคากลาง โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 30 ชุด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 23/01/2566

23. เผยแพร่ ราคากลาง โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ระบบ Inverter ขนาด 36,000 บีทียู
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 17/01/2566

24. เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเสียงห้องประชุมและห้องเรียน
- หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 03/01/2566

25. เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงสำนักงานอธิการบดีและห้องประชุมมหาวิทยาลัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 12/10/2565

26. เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 12/10/2565

27. เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหลักสูตรการท่องเที่ยว
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 26/09/2565

28. เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/08/2565

29. เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหลักสูตรท่องเที่ยว
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 01/07/2565

30. เผยแพร่ราคากลาง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการหลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 13/06/2565

31. เผยแพร่ ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 20/05/2565

32. เผยแพร่ราคากลาง ระบบเสียงห้องประชุม ขนาด 16 ที่นั่ง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/05/2565

33. เผยแพร่ราคากลาง เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSILumens
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/05/2565

34. เช่าใช้สััญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 10 เดือน
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/04/2565

35. เผยแพร่ราคากลาง ระบบเครือข่ายดิจิทัลอัจฉริยะสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/04/2565

36. เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักอาจารย์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/04/2565

37. เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 08/04/2565

38. เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 08/04/2565

39. เผยแพร่ ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ให้บริการระบบ Private Cloud
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 04/04/2565

40. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/03/2565