Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

41. เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏฺิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/03/2565

42. เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/03/2565

43. เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จักรยานวัดงานและทดสอบสมรรถภาพแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิค ด้วยิวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/03/2565

44. เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมสายสัญญาณภาพ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 04/03/2565

45. ซื้อครุภัณฑ์ชุดจำลองปฏิบัติการระบบการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด
- หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 08/02/2565

46. ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบปรับอากาศ AHU จำนวน 1 ชุด
- หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 08/02/2565

47. ก่อสร้างห้องครัว หอพักนักศึกษา หอพัก13 ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 02/02/2565

48. เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 KVA พร้อมติดตั้ง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 27/12/2564

49. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครัวหอพักนักศึกษา หอพัก13 ประจำปีงบปรมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/12/2564

50. เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ(ห้อง 1122)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/12/2564

51. เผยแพร่ ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร Smart Farm
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/11/2564

52. ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมระหว่างอาคารครุศาสตร์และอาคารเรียน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 05/11/2564

53. เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงอาคารศิลปวัฒนธรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 05/11/2564

54. ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมฝ้าและระบบระบายน้ำฝนอาคารคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 17/09/2564

55. เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำโรงแรม URU HOME อาคารพลาซ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 14/06/2564

56. เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 13/05/2564

57. เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 3)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 30/03/2564

58. เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 08/03/2564

59. เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 04/03/2564

60. เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 26/01/2564