Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

21. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคา
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 01/09/2565

22. เผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 01/09/2565

23. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก งานหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/08/2565

24. เผยแพร่แผนการจัดจ้างตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกตามวิศวกรรมฯ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/08/2565

25. ประกาศเผยแพร่แผน จัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดีและห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/08/2565

26. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 11/08/2565

27. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 11/08/2565

28. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครื่องกระจายเสียง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 11/08/2565

29. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 11/08/2565

30. เผยแพร่แผนจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 11/07/2565

31. เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏฺิบัติการหลักสูตรท่องเที่ยว
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 30/06/2565

32. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการหลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 16/06/2565

33. เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSILumens
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/05/2565

34. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วน ขนาด 32,000 บีทียู
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/05/2565

35. จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์
- หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/05/2565

36. จัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์
- หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/05/2565

37. เผยแพร่แผนจัดซื้อระบบเสียงห้องประชุม ขนาด 16 ที่นั่ง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 23/05/2565

38. เผยแพร่แผนจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
- หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 11/05/2565

39. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Digital Marketing (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/05/2565

40. เผยแพร่แผนจัดซื้อระบบเครือข่ายดิจิทัลอัจฉริยะสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/05/2565