Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

21. เผยแพร่ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต (ครั้งที่ 2 )
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 05/10/2566

22. เผยแพร่ แผนจัดจ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 13/09/2566

23. ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 12/09/2566

24. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถตู่้ (ดีเซล) 12 ที่นั่ง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 12/09/2566

25. เผยแพร่ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนจัดจ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 07/09/2566

26. จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 07/09/2566

27. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 30/08/2566

28. เผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 30/08/2566

29. เผยแพร่กาจัดซื้้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาและป้องกันการเสื่่อมสภาพของโครงสร้างเบื้องต้น อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 25/08/2566

30. เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจ้างเปลี่ยนสารกรองและระบบถัง SKS
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 24/08/2566

31. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโดมหลังคา ระหว่างอาคาร 8-9(ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 23/08/2566

32. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ ๒)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 08/08/2566

33. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ Preventive maintenance ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 26/07/2566

34. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและผู้สูงวัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 26/07/2566

35. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคาร ๑๒
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 25/07/2566

36. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศและชั้นความสูง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 20/07/2566

37. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงระบบอัคคีภัยและระบบบำบัดน้ำเสียอาคารภูมิราชภัฏ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 18/07/2566

38. เผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 12/07/2566

39. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารศิลปกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 05/07/2566

40. เผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศและแสดงชั้นความสูง ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 05/07/2566