Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

61. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา งานหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/01/2565

62. เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล(Digital Marketing)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 13/01/2565

63. แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 12/01/2565

64. ประกาสแผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดครัวหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 29/12/2564

65. เผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการประกวดราคาปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียและผิวจราจร
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 13/12/2564

66. เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ (ห้อง 1122)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 03/12/2564

67. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคาร Smart Farm จำนวน 1 โครงการ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/11/2564

68. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 23/11/2564

69. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/11/2564

70. เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ (ห้อง 1122)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/11/2564

71. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมระหว่างอาคารครุศาสตร์และอาคารเรียน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/11/2564

72. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารศิลปวัฒนธรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/11/2564

73. ้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประเมินค่างานก่อสร้างอาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 10/08/2564

74. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 28/04/2564

75. เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 04/03/2564

76. เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 3)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 04/03/2564

77. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 03/03/2564

78. เผยแพร่แผนจัดซื้อครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 27/01/2564

79. เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 19/01/2564

80. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 19/01/2564