Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

81. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/03/2565

82. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ หอพัก14 ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/01/2565

83. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/01/2565

84. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา งานหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/01/2565

85. เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล(Digital Marketing)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 13/01/2565

86. แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 12/01/2565

87. ประกาสแผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดครัวหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 29/12/2564

88. เผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการประกวดราคาปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียและผิวจราจร
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 13/12/2564

89. เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ (ห้อง 1122)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 03/12/2564

90. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคาร Smart Farm จำนวน 1 โครงการ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/11/2564

91. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 23/11/2564

92. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/11/2564

93. เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ (ห้อง 1122)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/11/2564

94. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมระหว่างอาคารครุศาสตร์และอาคารเรียน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/11/2564

95. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารศิลปวัฒนธรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/11/2564

96. ้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประเมินค่างานก่อสร้างอาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 10/08/2564

97. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 28/04/2564

98. เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 04/03/2564

99. เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 3)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 04/03/2564

100. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 03/03/2564