Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

81. เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 30/11/2563

82. เผยแพร่ แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 kva.พร้อมระบบป้องกันเสียงสะท้อน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 26/11/2563

83. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 24/11/2563

84. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 17/11/2563

85. แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 06/10/2563