Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

101. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จักรยานวัดงานและทดสอบสมรรถภาพแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิค
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/03/2565

102. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดซีซีดีถ่ายภาพดาวแบบชุดกล้องฟลูเฟลม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/03/2565

103. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/03/2565

104. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/03/2565

105. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ หอพัก14 ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/01/2565

106. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/01/2565

107. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา งานหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/01/2565

108. เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล(Digital Marketing)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 13/01/2565

109. แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 12/01/2565

110. ประกาสแผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดครัวหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 29/12/2564

111. เผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการประกวดราคาปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียและผิวจราจร
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 13/12/2564

112. เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ (ห้อง 1122)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 03/12/2564

113. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคาร Smart Farm จำนวน 1 โครงการ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/11/2564

114. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/11/2564

115. เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ (ห้อง 1122)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/11/2564

116. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมระหว่างอาคารครุศาสตร์และอาคารเรียน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/11/2564

117. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารศิลปวัฒนธรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/11/2564

118. ้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประเมินค่างานก่อสร้างอาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 10/08/2564

119. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 28/04/2564

120. เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 04/03/2564