Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

101. จัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์
- หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 24/05/2565

102. เผยแพร่แผนจัดซื้อระบบเสียงห้องประชุม ขนาด 16 ที่นั่ง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 23/05/2565

103. เผยแพร่แผนจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
- หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 11/05/2565

104. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Digital Marketing (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/05/2565

105. เผยแพร่แผนจัดซื้อระบบเครือข่ายดิจิทัลอัจฉริยะสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/05/2565

106. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 10 เดือน
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/04/2565

107. ซื้อครุภัณฑ์ชุดจำลองปฏิบัติการระบบการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด
- หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/04/2565

108. ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบปรับอากาศ AHU จำนวน 1 ชุด
- หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 22/04/2565

109. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 12/04/2565

110. เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องปฏิบัติการ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 11/04/2565

111. เปลี่ยนแปลงแผนจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 04/04/2565

112. ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบริการ Private Cloud มหาวิทยาลัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 04/04/2565

113. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดพร้อมสายสัญญาณภาพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 23/03/2565

114. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดพร้อมสายสัญญาณภาพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 23/03/2565

115. เผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/03/2565

116. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 50 เครื่อง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 17/03/2565

117. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Digital Marketing
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/03/2565

118. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Digital Marketing
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/03/2565

119. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/03/2565

120. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จักรยานวัดงานและทดสอบสมรรถภาพแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิค
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/03/2565