Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

41. เผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 05/07/2564

42. เผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 04/06/2564

43. เผยแพร่แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื่ิ้้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 06/05/2564

44. เผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 05/05/2564

45. เผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 02/04/2564

46. เผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 05/02/2564

47. เผยแพร่แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื่ิ้้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 26/01/2564

48. เผยแพร่ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 26/01/2564

49. เผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 04/01/2564

50. เผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 04/12/2563

51. เผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 05/11/2563

52. เผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 05/11/2563