Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

41. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดพร้อมสายสัญญาณภาพ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 23/03/2565

42. เผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/03/2565

43. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 50 เครื่อง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 17/03/2565

44. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Digital Marketing
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/03/2565

45. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Digital Marketing
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 10/03/2565

46. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/03/2565

47. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จักรยานวัดงานและทดสอบสมรรถภาพแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิค
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/03/2565

48. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดซีซีดีถ่ายภาพดาวแบบชุดกล้องฟลูเฟลม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/03/2565

49. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/03/2565

50. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 09/03/2565

51. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ หอพัก14 ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/01/2565

52. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/01/2565

53. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา งานหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/01/2565

54. เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล(Digital Marketing)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 13/01/2565

55. แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 12/01/2565

56. ประกาสแผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดครัวหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 29/12/2564

57. เผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการประกวดราคาปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียและผิวจราจร
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 13/12/2564

58. เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ (ห้อง 1122)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 03/12/2564

59. เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคาร Smart Farm จำนวน 1 โครงการ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 25/11/2564

60. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 23/11/2564